2017

AAB, byggesag for afdeling 49 på Stærevej: acelab varetager beboerinddragelsen og kommunikationen på byggesagen i afdeling 49 på Stærevej i København NV. Opgaven omhandler lejlighedssammenlægning, renovering af friarealerne og muligvis et infrastrukturmiddelprojekt der skal binde afdelingen bedre sammen med byområdet. Opgaven udføres sammen med tegnestuen Mangor & Nagel og rådgivende ingeniører Oluf Jørgensen.

Bo Vest, afdeling Silergården, proces om seniorbofællesskab: acelab hjælper afdelingsbestyrelsen med at undersøge mulighederne for opførsel af en seniorbofællesskab i forbindelse med den store renovering af Brøndby Strand.

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, den almene forsøgspulje: acelab er projektleder på et udviklingsprojekt der skal udvikle bæredygtighedsbegrebet DGNB med henblik på en lettere fremtidig anvendelse på byggesager i almene boligafdelinger. Rambøll varetager den faglige del og bag initiativet står Al2Bolig i Århus og Sct. Jørgen i Viborg. 

University College Sjælland, undervisning: acelab har undervist på socialrådgiveruddannelsens modul 8 og varetaget eksamen sammen med det øvrige undervisningsteam.

2016

Beboerprojekt Puls - boligsocial helhedsplan i københavn NV: Evaluering af affaldssorteringsprojekt i alle de afdelinger som omfattes af den boligsociale indsats. Undersøgelsen bestod både af observationer interview og spørgeskema. Se resultatet her: Evaluering affaldssortering

University College Sjælland, undervisning: Undervisning på socialrådgiverunddannelsens 10. modul i socialt arbejde. Tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning hele februar med fokus på elevernes eget projekt om udarbejdelse af innovativ ansøgning til SATS puljemidler.

Bo-Vest, digital beboerinddragelse i Brøndby Strand: acelab hjælper afdelingsbestyrelsen i Brøndby Strand med udbygningen og brugen af websiden t13.nu, der skal give beboerne en levende og nutidig mulighed for at diskutere og dele tanker, ønsker og drømme for et nyt Brøndby Strand.

Udlændinge, Integration og Boligministeriet, den almene forsøgspulje (januar 2016 - maj 2017): acelab er projektleder på et udviklingsprojekt der skal udvikle bæredygtighedsbegrebet DGNB med henblik på en lettere fremtidig anvendelse på byggesager i almene boligafdelinger. Rambøll varetager den faglige del og bag initiativet står Al2Bolig i Århus og Sct. Jørgen i Viborg. 

2015

Gladsaxe kommune, fundraising til demenspuljen hos Sundhedsministeriet: acelab har i et samarbejde med ledelse på Egegården og Bakkegården, to seniorcentre i Gladsaxe kommune, udarbejdet ansøgninger til en pulje med fokus på indretning der kan hjælpe de demente borgere i hverdagen.

Halsnæs kommune, monitoreringsværktøj: acelab og Boliglaboratoriet har bistået Halsnæs kommune i udarbejdelsen af et monitoreringsværktøj der skal hjælpe kommune til at kunne måle på udviklingen i kommunens almene boligområder.

Realdania, Boligliv i balance (marts - december): Realdania finansieret udviklingsprojekt der skal undersøge nye mulige løsninger til at løfte de de udsatte boligområder socialt. Opgaven blev vundet sammen med Socialt Udviklingscenter, Boliglaboratoriet, Kenneth Balfelt, GivRum, to skarpe RUC forskere og Social+ . Opgaven skal munde ud i en række konkrete anbefalinger på et generelt niveau samt til de to case områder Værebropark og Vollsmose.

Domus Arkitekter, bearbejdning af designmanual: acelab og Boliglaboratoriet har bearbejdet Domus' designmanual for helhedsplanen for Brøndby Strand til en borgervenlig pixi.

Glostrup Boligforening, temadag: Planlægning og facilitering af temadag for alle ansatte i Glostrup Boligforening inklusiv driften. Temaet for dagen var kommunikation og bestod af inddragende spil, faciliterede diskussioner og forumteater med Dacapo.

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, den almene forsøgspulje, Guide og idéer til nye fællesfaciliteter (januar 2015- marts 2016): Projektet er et partnerskab mellem Boligforeningen 3B, Boliglaboratoriet og acelab, som er finansieret af udviklingspuljen fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Konkret skal projektet undersøge brugen af fællesfaciliteter i 3B's boligafdelinger. Projektet vil afdække barrierer og i et samarbejde med arkitektstuderende se på nye mulige fysiske idéer, der kan optimere brugen af fællesfaciliteterne.

Al2Bolig i Århus, tmadag for alle afdelingsbestyrelser: Temaet for Al2Boligs årlige temadag for afdelingsbestyrelserne er deltagelse. Hvordan fremmes denne lokalt? Hvem kan deltage? Hvilke (nye) værktøjer kan bringes i spil? Vi spillede spil, ressourcekortlægge de lokale områder og skabte en spændene paneldebat. Dagen blev varetaget sammen med Boliglaboratoriet

2014

Hillerød kommune, brugerundersøgelse på Ålholm demens plejehjem: Interview af ansatte og pårørende til demente borgere på Ålholm med henblik på nyindretning af ankomstområde, centertorv og gangarealer. Indretningen varetages af DesignCure

Visionsproces for DTU campus Lyngby i samarbejde med LAIKA rumdesign: Interview af interne og eksterne interessenter om campus' fremtid. Planlægning, afvikling og opsamling af in situ workshop på DTU. Formulering af vision til godkendelse hos DTU's direktion

Lejerbo, undervisning: Inddragende undervisning af Lejerbos nyopstartede, boligsociale erfanetværk om emnet 'struktureret og kreativ dokumentation'

Glostrup Boligselskab, fundraising: Udarbejdelse af ansøgning til Socialministeriet om midler til en social indsats i boligområdet Hvissinge i Glostrup

2013

Beboerprojekt Puls - boligsocial helhedsplan i københavn NV:Udarbejdelse af evaluering af Urban Gardening projektet 'den spiselige afdeling', dels rapport, dels pixi udgave

Boligforeningen 3B, boligafdelingen Hjortegården i Herlev Nord:Udarbejdelse af ansøgning til Socialministeriet om midler til projekt om inklusion af psykisk sårbare beboere i boligområdet. Ansøgningen er skabt på baggrund af et partnerskab med bl.a. SIND og Herlev kommune

Den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe (AB Gladsaxe, AAB, 3B, Lejerbo og FSB): Evaluering og nulpunktsmåling af den boligsociale indsats i boligområdet Høje Gladsaxe

Glostrup Boligforening:Tilrettelæggelse og gennemførsel af Naboskabsundersøgelse i boligområdet Hvissinge - ca. 1300 lejemål med en svarprocent på knap 30.

Design og facilitering af Idékonference om boligsociale indsatser i boligområdet Hvissinge - samarbejde med Boliglaboratoriet

Region H:Analyse af ønsker og krav til Region H's nye Uniformsbutikker på fem udvalgte hospitaler i Region H - samarbejde med DesignCure

OBH Nordica: Spørgeundersøgelse og fokusgruppeinterview blandt medarbejderne med henblik på at afdække behov og ønsker for nyt kontordomicil.